Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti ROAX s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim, tj. obchodnou spoločnosťou ROAX s.r.o., IČO: 44 526 075, so sídlom Jasná 276, 941 23 Andovce, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 42460/N a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu, resp. v katalógoch predávajúceho.
Nákup môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu predávajúceho, resp. v katalógoch predávajúceho alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.
Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky kupujúceho a okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
Dodávka, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia tejto osobitnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Objednávky sú akceptované len v písomnej podobe – zaslané faxom, poštou alebo elektronicky na e-mail:office@roax.sk
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
• kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
• kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
• vybraný spôsob platby,
• vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
Prijatá objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie.
Potvrdenie objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom (faxom, poštou alebo elektronickou formou) kupujúcemu najneskoršie do 3 pracovných dní.
Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim aj kupujúcim.
Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.
3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
Predávajúci požaduje pri tovare, ktorý treba objednať preddavok vo výške 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru, resp. vopred na účet predávajúceho.
Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
Jednotlivé zľavy poskytované na jednotlivý tovar sa stanovujú individuálne s predávajúcim.
Splatnosť faktúr je formou zálohovej faktúry, v prípade, ak to nebude individuálne dohodnuté inak.
Za deň úhrady dohodnutej ceny sa považuje deň, kedy bola táto čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť vzniknutú stratu predávajúcemu v plnej výške a uhradiť mu všetky náklady, poplatky či iné výdavky, ktoré predávajúci v dôsledku odstúpenia od zmluvy musel vynaložiť.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
Predávajúci dodá tovar, ktorý je na sklade, kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 3-4 dní od vystavenia objednávky.
Dodací termín tovaru, ktorý nie je na sklade, je 4-5 týždňov.
Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.
Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžaduje výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti. Termín dodania sa tiež môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.
V prípade osobného odberu tovaru, tento je pre kupujúceho rezervovaný max. 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v dohodnutej lehote, bude tento postúpený na ďalší predaj.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť z dôvodu, že kupujúci v objednávke uviedol nesprávne kontaktné údaje (chybné telefónne číslo, e-mail, a pod.).
Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 10-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 5 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.
Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
V prípade stornovania je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Za škodu sa považuje najmä skutočná škoda, ušlý zisk a súvisiace náklady. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä, nie však výlučne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvný storno poplatok, ktorý je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

7. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na tovare

Všetok tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od zmluvného prepravcu.

8. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15,-EUR s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté nesprávnou inštaláciou, opravami neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
b) vady vzniknuté pri preprave po prevzatí tovaru kupujúcim, alebo dopravcom;
c) vady spôsobené bežným opotrebením (hadičky, gumové tesnenia, žiarovky, plastové a sklenené dielce, atď.)
Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tich mesiacov.
Montáž, inštaláciu a servis môže vykonať len servisný technik predávajúceho, resp. iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý Vám privolaný technik vydá.
Záručný servis je poskytovaný v sídle predávajúceho. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný priniesť do sídla predávajúceho, resp. na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.
POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho predávajúci poskytne len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu.
Pozáručný servis je poskytovaný zo strany predávajúceho LEN na základe individuálnej komunikácie, resp. dohovoru (telefonicky, e-mailom).

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. Doložka o právomoci

V zmysle zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, bude rozhodovať súd na území Slovenskej republiky.
11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR.
Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej potreby VOP jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť.
Každú zmenu VOP predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením ich záväznosti na internetovej stránke.
TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ OD 01.02.2017.

ROAX s.r.o.
zastúpená konateľom
Mgr. Balázsom Alakszom